Přijímací řízení na školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení do školního roku 2022/23

Výsledková listina – náhradní termín přijímacích zkoušek

Výsledkové listiny řazené podle evidenčního čísla uchazeče (číslo naleznete na pozvánce k JPZ)

Výsledkové listiny řazené podle konečného pořadí uchazečů

Velmi žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří si budou dávat zápisový lístek na jinou školu, aby nám tuto skutečnost oznámili mailem (sekretariat@oakolin.eu). Pomůže nám to urychlit celý proces řízení. Zápisové lístky je nutno odevzdat do 10 pracovních dní.

Vzory odvolání při nepřijetí uchazeče ke studiu

Nahlížení do spisu bude zájemcům umožněno v pondělí 2. května 2022 od 10 do 14 hodin v sekretariátu školy.

Rozhodnutí ředitele školy o 1. kole přijímacího řízení 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

1. řádný termín12. dubna 2022
2. řádný termín13. dubna 2022
1. náhradní termín10. května 2022
2. náhradní termín11. května 2022

Přesný harmonogram JPZ včetně časů najdete zde:

Vzor vyplněné přihlášky, tiskopis

Často kladené otázky k přijímacímu řízení

Kde je možné sehnat tiskopis přihlášky a jak ho správně vyplnit?
• Tiskopis přihlášky většinou žákům poskytne jejich základní škola, stáhnout si ho ale můžete i našem webu. Barevné vytištění přihlášky není podmínkou.
• Pro první kolo je možné podat 2 přihlášky (bez talentových zkoušek). Pořadí výběru škol musí být na obou přihláškách stejné. Pokud si chcete dát obě přihlášky na naši školu (na oba obory), vyplníte shodně obě přihlášky.
• Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí, tj. nevyplňuje se datum.
• Přihláška musí být podepsaná uchazečem a jeho zákonným zástupcem.
• Přihláška musí být opatřena kulatým razítkem základní školy a podpisem oprávněné osoby ze ZŠ.
• Potvrzení od lékaře nevyžadujeme ani pro jeden studijní obor.
• Vyplňujte přihlášku čitelně, důležitý je pro nás e-mail, přes který s Vámi (resp. zákonným zástupcem) budeme komunikovat.
S vyplněním přihlášky by měla poskytnout součinnost kmenová základní škola, avšak její doručení do školy střední je záležitostí a odpovědností rodičů (zákonných zástupců).

Do kdy je potřeba doručit přihlášku ke vzdělávání do školy?
Správně vyplněnou přihlášku je nezbytné doručit do školy nejpozději v úterý 1. března 2022. Doporučujeme přinést přihlášku do sekretariátu školy osobně, ale lze ji i zaslat poštou. Žádáme uchazeče, aby na přihlášce čitelně vyplnili kontaktní údaje na zákonné zástupce (mail, telefonní číslo), které jsou nutné pro další komunikaci v rámci přijímacího řízení.


Je možné požádat o uzpůsobení podmínek JPZ ze zdravotních nebo jiných důvodů?

Ano, uzpůsobení podmínek konání testů JPZ je možné, avšak pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny), které musí být doloženo k přihlášce do 1. března 2022.


Jak bude škola hodnotit uchazeče v rámci přijímacího řízení?

Přijímací zkoušky budou dle jednotného zadání CERMAT (JPZ). V celkovém hodnocení přijímacího řízení bude výsledek z jednotné zkoušky tvořit 60 % a 40 % bude tvořit hodnocení ze základní školy.
Kdy se jednotné přijímací zkoušky (JPZ) konají?
první termín: 12. 4. 2022
druhý termín: 13. 4. 2022
Náhradní termíny pro jsou vypsány na 10. a 11. 5. 2022

Bude uchazeč konat JPZ dvakrát?
Pokud se uchazeč hlásí na dvě různé školy nebo obory, kde se koná JPZ, vykoná tuto zkoušku v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a ve druhém termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou. Na obě školy zašle Cermat lepší výsledek z obou pokusů ze zkoušky z českého jazyka a lepší výsledek z obou pokusů ze zkoušky z matematiky.


Pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku se zasílá na e-mail zákonných zástupců (případně i uchazečů) ze systému Cermatu. Pokud neuvede uchazeč žádný kontaktní mail, je mu pozvánka k JPZ zaslána
písemně na adresu trvalého bydliště. V obou případech si škola vyžádá zpětnou vazbu, zda byla pozvánka uchazeči doručena.


Jak natrénovat na jednotnou přijímací zkoušku (JPZ)?
Vzorová zadání testů JPZ z matematiky i českého jazyka jsou k dispozici na webu CERMAT Na těchto webových stránkách je k dispozici i množství dalších všeobecných informací týkajících se přijímacího řízení.


Co si vzít s sebou na přijímací zkoušku?
14 dní před termínem přijímací zkoušky vám poštou zašleme Pozvánku k přijímací zkoušce, kde budou uvedeny veškeré důležité informace k přijímací zkoušce, např. kdy a kde se bude konat, co s sebou, apod.. Všeobecné informace budou i na našem webu.
POZVÁNKU NEVYHAZUJTE, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků, je na ní důležité evidenční číslo žáka.


Co když bude uchazeč v době konání JPZ nemocen, popř. v nařízené karanténě?
V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu. Omluva musí být doložena (lékařské potvrzení o nemoci či nařízené karanténě).
Náhradní termíny jsou vyhlášeny na 10. a 11. 5. 2022


Jakým způsobem škola oznámí uchazečům výsledek přijímacího řízení?
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28. dubna a nejpozději 30. dubna 2022 na vývěsce školy a na webových stránkách školy. Výsledky jsou anonymizované – každý uchazeč je veden pod evidenčním číslem, které nalezne na pozvánce k přijímací zkoušce. Pokud se uchazeč hlásil na oba obory (OA i EP), má pro každý obor přiděleno jiné ev. číslo. Rozhodnutí o přijetí na školu se nezasílá.


Jaký je postup v případě přijetí ke studiu?
Přijatý uchazeč odevzdá vyplněný zápisový lístek v kanceláři školy do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění seznamu přijatých. Pokud bude uchazeč na naši školu přijat, ale rozhodne se nastoupit na jinou školu, budeme rádi, pokud nám tuto skutečnost sdělí telefonicky nebo mailem. Urychlí to celý proces přijímání.


Jak postupovat, pokud uchazeč skončí „pod čarou“, ale přesto má o studium na Obchodní akademii zájem?
Nepřijatým uchazečům zašle škola „Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu“. Nepřijatí uchazeči mají možnost odvolat se proti nepřijetí do 3 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy ke zřizovateli školy. Vzory odvolání pro oba obory budou uveřejněny na webových stránkách školy v dubnu. Je velká pravděpodobnost, že odvolání bude vyhověno, jelikož z řad přijatých uchazečů někteří nastoupí na jiné školy.


Co bude následovat po přijetí na školu a odevzdání zápisového lístku?
• V červnu bude probíhat informační schůzka s rodiči, kdy podáme veškeré informace potřebné pro úspěšné zahájení studia.
• Na schůzce předáme i seznam učebnic, které budou potřeba pro 1. ročník.
Potvrzení o studiu obdrží uchazeč až první pracovní den v září – do té doby není naším žákem – stále je žákem základní školy.