Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2023/24

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu si bude možné vyzvednout osobně v kanceláři školy nejdříve ve středu 3. 5. 2023 od 10 hodin do pátku 5. 5. 2023. Pokud si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvedne zákonný zástupce osobně, pošleme ho v dalším týdnu poštou. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Na odevzdání zápisového lístku se vztahuje lhůta 10 pracovních dnů od uveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Žádáme, abyste vzor použili pouze jako šablonu, text si upravte dle svých potřeb, nepotřebné vymažte. Další důvody odvolání můžete samozřejmě doplnit. Obory vzdělávání na naší škole jsou 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání nebo 63-41-M/02 Obchodní akademiepokud si uchazeč podal přihlášku na oba obory a ani do jednoho nebyl přijat/a, lze si podat i dvě odvolání (na každý obor samostatně).

Odeslání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce

V úterý 21. března 2023 jsme odeslali ze systému Certis na e-mailové adresy zákonných zástupců (popř. i uchazečů) pozvánku k jednotné přijímací zkoušce. Pokud má uchazeč podané na naši školu obě přihlášky, přijdou mu pozvánky dvě. (Pokud jste pozvánku neobdželi, doporučujeme se podívat do spamu, pozvánky chodí z adresy neodpovidejte@cermat.cz)

Žádáme o potvrzení přijetí přihlášek na e-mail sekretariat@oakolin.eu, předem děkujeme.

Informace pro uchazeče z UA ke zkoušce z českého jazyka

Upozorňujeme uchazeče z Ukrajiny, kteří zažádali o prominutí testu z českého jazyka, že v den přijímací zkoušky (tj. 13. 4. nebo 14. 4.) budou konat ústní pohovor ověřující základní znalost českého jazyka. Tyto pohovory proběhnou v učebně 204 v čase 10:50.

Součástí pohovoru bude rozhovor o osobě uchazeče, četba a porozumění textu a popis obrázku. Z pohovoru bude vyhotoven protokol jako součást spisu přijímacího řízení, znalost českého jazyka bude hodnotit tříčlenná komise.

Rozhodnutí ředitele školy o 1. kole přijímacího řízení 

(počty přijímaných žáků, kritéria, termíny, informace pro uchazeče z UA)

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

1. řádný termín13. dubna 2023
2. řádný termín14. dubna 2023
1. náhradní termín10. května 2023
2. náhradní termín11. května 2023

Přesný harmonogram JPZ včetně časů najdete zde:

Vzor vyplněné přihlášky, tiskopis

Vzor žádost o úpravu podmínek přijímací zkoušky – uchazeči z Ukrajiny (.docx, .pdf)

Často kladené otázky k přijímacímu řízení

Kde je možné sehnat tiskopis přihlášky a jak ho správně vyplnit?

 • Tiskopis přihlášky většinou žákům poskytne jejich základní škola, stáhnout si ho ale můžete i našem webu. Barevné vytištění přihlášky není podmínkou.
 • Pro první kolo je možné podat 2 přihlášky (bez talentových zkoušek).
  Pořadí výběru škol musí být na obou přihláškách stejné. Pokud si chcete dát obě přihlášky na naši školu (na oba obory), vyplníte shodně obě přihlášky
 • Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí, tj. nevyplňuje se datum.
 • Přihláška musí být podepsaná uchazečem a jeho zákonným zástupcem.
 • Přihláška musí být opatřena razítkem základní školy a podpisem oprávněné osoby ze ZŠ.
 • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme ani pro jeden studijní obor.
 • Vyplňujte přihlášku čitelně, důležitý je pro nás e-mail, přes který s Vámi (resp. zákonným zástupcem) budeme komunikovat.

S vyplněním přihlášky by měla poskytnout součinnost kmenová základní škola, avšak její doručení do školy střední je záležitostí a odpovědností rodičů (zákonných zástupců).  

Do kdy je potřeba doručit přihlášku ke vzdělávání do školy?

Správně vyplněnou přihlášku je nezbytné doručit do školy nejpozději ve středu 1. března 2023. Doporučujeme přinést přihlášku do sekretariátu školy osobně, ale lze ji i zaslat poštou. Žádáme uchazeče, aby na přihlášce čitelně vyplnili kontaktní údaje na zákonné zástupce (mail, telefonní číslo), které jsou nutné pro další komunikaci v rámci přijímacího řízení.

Je možné požádat o uzpůsobení podmínek JPZ ze zdravotních nebo jiných důvodů?

Ano, uzpůsobení podmínek konání testů JPZ je možné, avšak pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny), které musí být doloženo k přihlášce do 1. března 2023.

Jak bude škola hodnotit uchazeče v rámci přijímacího řízení?

Přijímací zkoušky budou dle jednotného zadání CERMAT (JPZ). V celkovém hodnocení přijímacího řízení bude výsledek z jednotné zkoušky tvořit 60 % a 40 % bude tvořit hodnocení ze základní školy.

Kdy se jednotné přijímací zkoušky (JPZ) konají?

první termín: 13. 4. 2023

druhý termín: 14. 4. 2023

Náhradní termíny pro jsou vypsány na 10. a 11. 5. 2023

Bude uchazeč konat JPZ dvakrát?

Pokud se uchazeč hlásí na dvě různé školy nebo obory, kde se koná JPZ, vykoná tuto zkoušku v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a ve druhém termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou.

Pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku se zasílá na e-mail zákonných zástupců (případně i uchazečů) ze systému Cermatu. Pokud neuvede uchazeč žádný kontaktní mail, je mu pozvánka k JPZ zaslána písemně na adresu trvalého bydliště. V obou případech si škola vyžádá zpětnou vazbu, zda byla pozvánka uchazeči doručena.

Jak natrénovat na jednotnou přijímací zkoušku (JPZ)?

Vzorová zadání testů JPZ z matematiky i českého jazyka jsou k dispozici na webu CERMAT Na těchto webových stránkách je k dispozici i množství dalších všeobecných informací týkajících se přijímacího řízení.

Co si vzít s sebou na přijímací zkoušku?

14 dní před termínem přijímací zkoušky vám poštou zašleme Pozvánku k přijímací zkoušce, kde budou uvedeny veškeré důležité informace k přijímací zkoušce, např. kdy a kde se bude konat, co s sebou, apod.. Všeobecné informace budou i na našem webu.

POZVÁNKU NEVYHAZUJTE, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků, je na ní důležité evidenční číslo žáka.

Co když bude uchazeč v době konání JPZ nemocen, popř. v nařízené karanténě?

V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu. Omluva musí být doložena (lékařské potvrzení o nemoci).

Náhradní termíny jsou vyhlášeny na 10. a 11. 5. 2023

Jakým způsobem škola oznámí uchazečům výsledek přijímacího řízení?

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28. dubna a nejpozději 3. května 2023 na vývěsce školy a na webových stránkách školy. Výsledky jsou anonymizované – každý uchazeč je veden pod evidenčním číslem, které nalezne na pozvánce k přijímací zkoušce. Pokud se uchazeč hlásil na oba obory (OA i EP), má pro každý obor přiděleno jiné ev. číslo. Rozhodnutí o přijetí na školu se nezasílá.

Jaký je postup v případě přijetí ke studiu?

Přijatý uchazeč odevzdá vyplněný zápisový lístek v kanceláři školy do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění seznamu přijatých. Pokud bude uchazeč na naši školu přijat, ale rozhodne se nastoupit na jinou školu, budeme rádi, pokud nám tuto skutečnost sdělí telefonicky nebo mailem. Urychlí to celý proces přijímání.

Jak postupovat, pokud uchazeč skončí „pod čarou“, ale přesto má o studium na Obchodní akademii zájem?

Nepřijatým uchazečům zašle škola „Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu“. Nepřijatí uchazeči mají možnost odvolat se proti nepřijetí do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy ke zřizovateli školy. Vzory odvolání pro oba obory budou uveřejněny na webových stránkách školy. Je velká pravděpodobnost, že odvolání bude vyhověno, jelikož z řad přijatých uchazečů někteří nastoupí na jiné školy.

Co bude následovat po přijetí na školu a odevzdání zápisového lístku?

 • V červnu bude probíhat informační schůzka s rodiči, kdy podáme veškeré informace potřebné pro úspěšné zahájení studia.
 • Na schůzce předáme i seznam učebnic, které budou potřeba pro 1. ročník.
 • Potvrzení o studiu obdrží uchazeč až první pracovní den v září – do té doby není naším žákem – stále je žákem základní školy.

Informace o uchazeče vzdělávající se v zahraničí a uchazeče z Ukrajiny

Jedná se o:

a) osoby, které získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR podle definice dle § 20 odst. 4 školského zákona

b) uchazeče z Ukrajiny, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana dle zákona

 • Na žádost se promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Vzor žádosti uveřejníme na našich webových stránkách.
 • Znalost ČJ na úrovni nezbytné pro vzdělávání se ověří rozhovorem – ten proběhne v termínu jednotné přijímací zkoušky. Výsledkem rozhovoru bude pouze stanovisko ANO/NE.
 • Uchazeči s jiným rodným jazykem, než českým mohou být zařazeni jako SVP kategorie O.
 • Uchazeč je do výsledného pořadí zařazen dle redukovaného hodnocení.
 • Uchazeči z UA – na žádost mohou konat test z matematiky v ukrajinském jazyce.

Jako přílohu k přihlášce ke studiu požadujeme:

 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
 • doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky