Poradenské pracoviště OA Kolín

Mgr. Klára Šušlíková – metodik prevence

Kontakt: 321 721 533, suslikova@oakolin.eu

Konzultační hodiny: středa od 11:30, jinak po domluvě

Základním principem školní strategie primární prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti.
Primární prevence sociálně patologických jevů je u žáků zaměřena na:

a) předcházení následujících rizikových jevů chování žáků:

  • záškoláctví
  • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
  • kriminalita
  • užívání návykových látek, onemocnění HIV/AIDS a jinými infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
  • patologické hráčství, netolismus

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech:

  • domácího násilí
  • ohrožování mravní výchovy mládeže
  • poruch příjmů potravy (anorexie, bulimie)
  • týrání a zneužívání dětí

Důležité materiály: